Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja pn. PREcisionMIX 2.0 mająca na celu opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową znaczącego udoskonalenia technologicznego w procesie produkcji premiksów zwierzęcych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OPERACJA

PREcisionMIX 2.0

PREcisionMIX 2.0 ma na celu opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową znaczącego udoskonalenia technologicznego w procesie produkcji premiksów zwierzęcych.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 15 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

KONSORCJUM

O nas

Konsorcjum PREcisionMIX 2.0 składa się z 3 podmiotów:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

odpowiada za badania i prace rozwojowe, w szczególności wkład naukowy w wypracowanie technologii analizowanie receptur produktowych pod kątem doboru optymalnych rozwiązań technologicznych, analizowanie wpływu technologii na produkt i potencjał jego udoskonalenia, analizę ryzyk produkcyjnych i potencjału ich eliminacji na gruncie ochrony środowiska, bezpieczeństwa zwierząt i ludzi oraz zapewnienie dopływu dostępnego know-how i upowszechnienie rezultatów operacji na płaszczyźnie naukowej.

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz

odpowiada za zebranie i analizę doświadczeń branży w zakresie stosowanych technik mikronaważania, przeprowadzenie szkoleń na zasadzie peer-to-peer w zakresie osiąganych w operacji wyników oraz upowszechnianie w branży rezultatów operacji, jak również prowadzenie strony internetowej projektu i innych niezbędnych działań w zakresie wymiany branżowego know-how.

Cargill Poland sp. z o.o.

odpowiada za zakup sprzętu i poniesienie wydatków (ogólnych, inwestycyjnych) dla linii pilotażowej, udostępnienie zasobów zakładu produkcyjnego (w tym zasobów kadry technicznej, inżynierskiej i specjalistycznej) do celów realizacji operacji, szkolenia i upowszechniania rezultatów operacji, pełnienie funkcji lidera konsorcjum.

PRECISIONMIX 2.0

O Projekcie

Celem wdrażanej technologii jest istotne zwiększenie poziomu automatyacji, szybkości i precyzji procesu mikronaważania i mikrodozowaina substancji i składników produktów premiksowych przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa procesów wytwórczych z korzyścią dla środowiska pracy i środowiska naturalnego.

Zadania prowadzone będą w trzech obszarach: branżowym, naukowym i przemysłowym, co doprowadzi do osiągnięcia rezultatu w postaci uruchomienia instalacji pilotażowej opartej na nowo-wypracowanej technologii.

Dzięki Współpracy możliwe jest zrealizowanie wielopłaszczyznowego Projektu, który wykorzysta możliwości członków Grupy, dzięki czemu wpisze się w ogólnorozwojowy krajobraz rynku rolno-spożywczego oraz paszowego w Polsce. Będzie to możliwe poprzez dostarczenie ulepszonych produktów i wykorzystanie najnowszych, dotychczas niestosowanych w produkcji premiksów w Polsce technologii mikronaważania oraz mikrodozowania, umożliwiających wzrost bezpieczeństwa produkcji, osiągniecie efektów prośrodowiskowych oraz efektywne wykorzystanie zasobów.

Aktualności

Prace w ramach Projektu zostały podzielone na 4 etapy:
Etap I, 09.2020 – 05.2021
Etap II, 06.2020 – 09.2021
Etap III, 10.2021 – 12.2022
Etap IV, od 01.2023

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych etapów operacji PREcisionMIX 2.0 i realizowanych w ramach nich zadań.

Dowiedz się więcej

Rezultaty

W efekcie działań, planowanych do zrealizowania w ramach operacji zostanie wdrożona nowa technologia, która pozwoli na precyzyjne naważanie i dozowanie materiałów i dodatków paszowych. Kolejnym efektem będzie opracowanie ulepszonych receptur produktów w postaci premiksów.

Dowiedz się więcej