PRECISIONMIX 2.0

O Projekcie

Celem wdrażanej technologii jest istotne zwiększenie poziomu automatyacji, szybkości i precyzji procesu mikronaważania i mikrodozowaina substancji i składników produktów premiksowych przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa procesów wytwórczych z korzyścią dla środowiska pracy i środowiska naturalnego.

Zadania prowadzone będą w trzech obszarach: branżowym, naukowym i przemysłowym, co doprowadzi do osiągnięcia rezultatu w postaci uruchomienia instalacji pilotażowej opartej na nowo-wypracowanej technologii.

Wdrażane rozwiązanie i przeprowadzone prace rozwojowe pozwolą określić, które ze składników i substancji stosowanych w produkcji premiksów mogą być objęte nowymi technologiami zorientowanymi na szybkość, precyzję i bezpieczeństwo procesu.

Branża premiksów jest swego rodzaju chemiczną gałęzią przemysłu paszowego, co sprawia, że ekspozycja na oddziaływanie substancji niebezpiecznych zarówno na człowieka, jak i środowisko naturalne jest większa.

Zautomatyzowanie etapów naważania i dozowania tych substancji w prosty sposób przekłada się na bezpieczeństwo środowiska pracy i naturalnego, ale również - poprzez eliminację zadań wykonywanych manualnie - na udoskonalenie produktów.

Utworzony w ramach operacji most wymiany know-how pomiędzy reprezentacją branży, nauką i przemysłem posłuży upowszechnieniu wiedzy na temat korzyści z wdrożonej technologii, takich jak: skrócenie i przyspieszenie procesów, precyzja i homogenność produktu, zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych, eliminacja zapylenia, czy zautomatyzowana kontrola i śledzenie procesów zakładowych.

Cel główny

Współpraca pomiędzy Cargill, Uniwersytetem Przyrodniczym i Izbą Zbożowo-Paszową ma na celu nawiązanie oraz rozwinięcie powiązań pomiędzy wysoce zaawansowanym przemysłem, światem nauki oraz organizacją branżową. Zaangażowanie IZP umożliwi penetrację rynków lokalnych oraz uzyskanie kluczowych informacji o oczekiwaniach użytkowników końcowych, wobec czego możliwe będzie odpowiednie sparametryzowanie założeń składu premiksów. Dzięki Współpracy możliwe jest zrealizowanie wielopłaszczyznowego Projektu, który wykorzysta możliwości członków Grupy, dzięki czemu wpisze się w ogólnorozwojowy krajobraz rynku rolno-spożywczego oraz paszowego w Polsce. Będzie to możliwe poprzez dostarczenie ulepszonych produktów i wykorzystanie najnowszych, dotychczas niestosowanych w produkcji premiksów w Polsce technologii mikronaważania oraz mikrodozowania, umożliwiających wzrost bezpieczeństwa produkcji, osiągniecie efektów prośrodowiskowych oraz efektywne wykorzystanie zasobów. Współpraca zaowocuje również opracowaniem nowych metod organizacji w tym obszarze oraz rozpowszechnieniem rezultatów operacji w całej branży.