KONSORCJUM

O nas

Konsorcjum PREcisionMIX 2.0 składa się z 3 podmiotów:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

odpowiada za badania i prace rozwojowe, w szczególności wkład naukowy w wypracowanie technologii analizowanie receptur produktowych pod kątem doboru optymalnych rozwiązań technologicznych, analizowanie wpływu technologii na produkt i potencjał jego udoskonalenia, analizę ryzyk produkcyjnych i potencjału ich eliminacji na gruncie ochrony środowiska, bezpieczeństwa zwierząt i ludzi oraz zapewnienie dopływu dostępnego know-how i upowszechnienie rezultatów operacji na płaszczyźnie naukowej.

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz

odpowiada za zebranie i analizę doświadczeń branży w zakresie stosowanych technik mikronaważania, przeprowadzenie szkoleń na zasadzie peer-to-peer w zakresie osiąganych w operacji wyników oraz upowszechnianie w branży rezultatów operacji, jak również prowadzenie strony internetowej projektu i innych niezbędnych działań w zakresie wymiany branżowego know-how.

Cargill Poland sp. z o.o.

odpowiada za zakup sprzętu i poniesienie wydatków (ogólnych, inwestycyjnych) dla linii pilotażowej, udostępnienie zasobów zakładu produkcyjnego (w tym zasobów kadry technicznej, inżynierskiej i specjalistycznej) do celów realizacji operacji, szkolenia i upowszechniania rezultatów operacji, pełnienie funkcji lidera konsorcjum.

  • Konsorcjum o utworzeniu Grupy Operacyjnej Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji działa na podstawie zawartej w dniu 3 lutego 2020 r. roku Umowy. Podmioty, wchodzące w skład Grupy Operacyjnej przyczynią się do tworzenia powiązań między najnowszą wiedzą badawczą i technologią a rolnikami, społecznościami wiejskimi, przedsiębiorcami oraz usługami doradczymi, co bezpośrednio przyczyni się do wpisywania się w cele szczegółowe PROW 2014- 2020
  • Konsorcjum postawiło sobie za cel pozyskanie środków z działania ,,Współpraca’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Zostaną one wykorzystane na opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową znaczące udoskonalenie technologiczne w procesie produkcji premiksów zwierzęcych, opartego na sprawdzonej (w ramach przedmiotowej operacji) w warunkach produkcyjnych i zweryfikowanych na gruncie badawczo-rozwojowym innowacyjnych i bezpiecznych technologii szybkiego, automatycznego i precyzyjnego mikronaważania i mikrodozowania substancji i składników premiksowych.
  • Wspierając innowacyjne rozwiązania w organizacji łańcuch pasze – zwierzęta – rynek, Grupa EPI PREcisionMIX 2.0 dąży do poprawy konkurencyjności branży rolno-spożywczej wnosząc wartość dodaną na etapie produkcji premiksów będących kluczowym wyznacznikiem produkcyjności i bezpieczeństwa w żywieniu zwierząt. Ponadto, Grupa EPI PREcisionMIX 2.0 wspiera innowacyjność budując powiązania pomiędzy nauką, organizacjami branżowymi, a przemysłem rolno-spożywczym i rolnikami poprzez upowszechnianie i rozwój bazy wiedzy na temat nowoczesnych technologii produkcyjnych w przemyśle paszowym.