Rezultaty

Projekt PRECISIONMIX 2.0 realizowany jest przez trzy podmioty: Cargill, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) i Izbę Zbożowo-Paszową (IZP). Realizacja przez te trzy podmioty ma zapewnić możliwość prowadzenia projektu w trzech kluczowych obszarach: branżowym, naukowym i przemysłowym. Tak komplementarny zespół badawczo-rozwojowy, miał zapewnić sprawny przepływ wiedzy, a co za tym idzie realizację założonych celów projektu.

Celem podstawowym projektu było wdrożenie technologii mikronaważania oraz mikrodozowania produktów premiksowych w wytwórni premiksów paszowych Cargill. Jako cele szczegółowe przyjęto:
• Ograniczenie ekspozycji pracowników na warunki szkodliwe
• Poprawienie automatyzacji procesu produkcji poprzez eliminację lub ograniczenie naważania ręcznego
• Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
• Utrzymanie lub poprawienie szybkości produkcji oraz bezpieczeństwa premiksów.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu odpowiedzialny był za wykonanie analizy procesów technologicznych oraz za opracowanie i zaproponowanie rozwiązań technologicznych spełniających oczekiwania firmy Cargill. Natomiast Izba Zbożowo-Paszowa, realizowała zadania związane z upowszechnianiem efektów projektu.

W trakcie realizacji projektu udało się osiągnąć założone cele:

  1. Ograniczenie ilości naważeń manualnych z 240 do 80 tys./rok dzięki wdrożeniu systemu mikronaważania automatycznego.
  2. Organicznie naważeń ręcznych (o ponad 30%), które bezpośrednio wyeliminowało problem ekspozycji pracowników na zapylenie.
  3. Umożliwienie stosowania większości komponentów w opakowaniach zbiorczych, które skutkowało znaczącym ograniczeniem ilości produkowanych odpadów związanych z opakowaniami jednostkowymi surowców.
  4. Upowszechnianie wiedzy wypracowanej podczas realizacji projektu w formie szkoleń, warsztatów oraz drukowanych materiałów branżowych.

Wszystkie informacje na temat projektu opublikowane zostały na stronie: https://precisionmix.eu/.

Operacja pn. PREcisionMIX 2.0 mająca na celu opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową znaczącego udoskonalenia technologicznego w procesie produkcji premiksów zwierzęcych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 16 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.