Izba Zbożowo-Paszowa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Cargill Poland Sp. z o.o. w ramach realizowanego zadania PREcisionMIX 2.0 prowadzą działania mające na celu opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową znaczącego udoskonalenia technologicznego w procesie produkcji premiksów zwierzęcych.

W tym celu istotna jest identyfikacja problemów technologicznych branży w procesach produkcyjnych. Osiągnięcie wskazane celu będzie możliwe dzięki przeprowadzeniu badania sektora rolno-spożywczego w zakresie mikronaważania.

Badanie przeprowadzone zostało metodą CAWI (Computer- Assisted Web Interview – wspomagany komputerowy wywiad przy pomocy strony www) w dniach od 3 do 25 maja 2021 r. na próbie 17 przedstawicieli reprezentujących firmy zrzeszone w Izbie Zbożowo-Paszowej i podmioty partnerskie, zajmujące się produkcją premiksów zwierzęcych. Badanie jest pogłębieniem dotychczasowej diagnozy branży, która stanowiła genezę zawiązania Grupy Operacyjnej PREcisionMix 2.0.

Na podstawie wyników badania sporządzony został raport, który pozwoli ukierunkować planowane w kolejnych etapach prace rozwojowe oraz ujawnić problemy, których rozwiązanie będzie stanowiło odzwierciedlenie potrzeb całej branży producentów szeroko rozumianych pasz dla zwierząt

 

RAPORT (PLIK PDF)