Etap I

09.2020 – 05.2021

  1. Badania branży w zakresie mikronaważania (ankieta, analiza)
  2. Projekt technologiczny oraz konstrukcyjny, który wskaże wymogi techniczne dla nowego systemu automatycznego dozowania surowców mikro, do produkcji premiksów
  3. Raport, który pozwoli ukierunkować planowane w kolejnych etapach prace rozwojowe oraz ujawniającego problemy, których rozwiązanie będzie stanowiło odzwierciedlenie potrzeb całej branży producentów szeroko rozumianych pasz dla zwierząt. W ten sposób zapewnione zostanie, iż planowane do opracowania rezultaty będą odpowiedzią na potrzeby całej branży.

Filter

Problemy technologiczne w procesach produkcyjnych premiksów – wyniki badania

1 lipca 2021
Izba Zbożowo-Paszowa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Cargill Poland Sp. z o.o. w ramach realizowanego zadania PREcisionMIX 2.0 prowadzą działania mające na celu opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową znaczącego udoskonalenia technologicznego w procesie produkcji premiksów zwierzęcych.

Umowa o utworzeniu Grupy Operacyjnej Europejskiego Partnerstwa

7 kwietnia 2021
3 lutego konsorcjum, w skład którego weszły: Cargill Poland Sp. z.o.o., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz podpisały umowę o utworzeniu Grupy Operacyjnej Europejskiego